Aug 7 2012

Quirky Dutch Summer #9

 

quirky dutch summer, badge,

.

Do you have no idea what ‘Quirky Dutch
Summer’ is all about? Read this post first.
All the posts – newest at the top, oldest
down below – can be found here. There is a
flickr group for sharing right here.

Quirky Dutch Summer is an event that
wil run from June 12 – August 14. 2012.
You will find an inspiring blogpost up on
this blog every Tuesday during the Summer.

 

If you use the given inspiration as a jump-start for your artwork and you have
blogged about it, or shared your work in the flickr group, please leave a link in
a comment with the relevant post on this blog.

.

Heb je geen idee waar ‘Quirky Dutch Summer’ (Grillige, Hollandse zomer)
over gaat? Lees dan eerst deze post. Alle ‘Quirky posts’ kun je hier op een
rijtje vinden (de laatste post staat altijd bovenaan.) Quirky Dutch Summer
heeft ook een eigen flickr groep, die
vind je hier.

Quirky Dutch Summer is een online inspiratie blog-event waarbij 10 weken
lang (van 12 juni t/m 14 augustus) elke dinsdag een inspirerende post op dit
blog zal verschijnen. Heb je iets gemaakt n.a.v. één van de inspiratie-posts,
zet je werk dan in de flickr groep en/of laat een link achter in een berichtje
bij de betreffende post op dit blog.

..

#9 Blind Drawing / Blind Tekenen

..

..

With your eyes open / Met je ogen open

Speaking of ‘blind drawing’, you probably all think you will have to close your eyes. That is of course possible. However, in the art field closing your eyes is not what is meant when one uses this term. In fact, you keep your eyes open wide open to look carefully at the object that you want to draw. The trick is: you DO NOT look at your drawing paper.

Bij ‘blind tekenenen’ denk je natuurlijk meteen aan ‘met je ogen dicht tekenen’ en dat kan natuurlijk ook, maar in de tekenkunst wordt er toch iets anders  bedoeld met deze term. Je houdt bij ‘blind tekenen namelijk wel je ogen open, maar je kijkt daarbij naar het onderwerp dat je natekent en NIET naar je tekenblad.

‘Blind drawing’ is a well-known exercise to art-students.  Most art schools or drawing courses spend at least one lesson working with this technique.  ‘Blind drawing’ is in particular good to learn to observe. It is a technique that helps you concentrate and look really good. ‘Blind drawing’ sharpens your perception, increases the spatial imagination and refines your drawing skills. In addition. You learn to draw what you really see instead of what you think you see. Our brains have the tendency to rush and anticipate on what’s to come. That is why we put them on a side track with this exercise – they are not allowed to interfere! Your final drawing – the end result – is not important when you use this technique. What is important is to carefully observe the object you draw (and be amazed by the funny and/or amazing outcome afterward.)

‘Blind tekenen’ is een bij kunststudenten welbekende oefening – op menig kunstacademie of tekencursus komt deze techniek aan bod. Het gaat bij ‘blind tekenen’ met name om het (leren) ‘observeren’. ‘Blind tekenen’ verscherpt de waarneming, vergroot het ruimtelijk voorstellingsvermogen en verfijnt de tekenvaardigheid. Bovendien leer je zo te tekenen wat je werkelijk ziet in plaats van wat je denkt dat je ziet. Onze hersenen hebben namelijk de neiging om te snel te willen gaan en vooruit te lopen op wat er komen gaat. Daarom zetten we ze bij deze oefening even op een zijspoor en mogen ze zich er lekker niet mee bemoeien! Je uiteindelijke tekening – het eindresultaat – is niet zo van belang. Wat belangrijk is, is het onderwerp zorgvuldig observeren.

It is usually recommended  to start ‘blind drawing’ with a contour drawing,  trying to capture the outline of the object. However, I find it much more enjoyable (both to draw as to the results that it gives) to not limit myself to just the outline. It is also nice to try and capture the inner shapes and lines of the object . You are of course free to restrict yourself, but if you want more then draw the small details that you encounter along the way. Make sure you don’t lift the pencil from your paper while drawing and remember: NO PEEPING!!!

Meestal wordt aangeraden om – als je begint met ‘blind tekenen’ – een contour tekening te maken, dus alleen de omtrek van het na te tekenen voorwerp vast te leggen. Ik vind het echter veel leuker (zowel om te doen als om de resultaten die het geeft) om ook kleinere vormen en lijnen mee te nemen. Je kunt je beperken tot de omtrek, maar wil je méér, leg dan ook de kleine details die je onderweg tegenkomt vast. Zorg er vooral voor, dat je je potlood niet van het papier optilt en denk erom: NIET OP JE PAPIER GLUREN!!!

Ouch … that’s hard huh?
Here is a trick to avoid looking ‘accidentally ‘ on your paper…

Oei… da’s moeilijk hè?
Hier is een trucje om te voorkomen dat je ‘per ongeluk’ toch naar je tekening gaat kijken…

Yep, that’s right. Fasten a paper plate (or a piece of cardstock) to your pencil. Make sure the plate sits tight to your pencil so it doesn’t move. (Tip: cut a cross in the bottom of the plate and put your pencil through.)

Ja, je ziet het goed. Een papieren bordje (een stuk cardstock kan ook.) Zorg dat het bordje goed strak om je potlood klemt, zodat het niet verschuift. (Tip: snijd een kruisje in de bodem van het bordje en steek daar je potlood door.)

As a first exercise, draw your own hand without looking at the paper. Start with placing your pencil or pen near the bottom of your paper. Look to the edge of your wrist and start, without looking at your hand or the page, to follow the edge very carefully with your eyes, drawing as you go. Draw each curve and bump that you see. You come against a crease? Follow the line in and then back out to the side and carry on. Don’t rush, stay focused and concentrate on observing every little detail.

Probeer als eerste oefening je eigen hand eens op deze manier na te tekenen. Plaats je potlood of pen in de buurt van de onderkant van je papier. Kijk vervolgens naar de rand van je pols en begin met je ogen én potlood de lijn te volgen. Probeer elke buiging en hobbel die je ziet ook te tekenen. Kom je een plooi tegen? Volg de lijn heen en weer terug naar de rand, en ga daar door met je omtrek. Teken rustig en concentreer je op het observeren van elk klein detail.

When you work on loose paper than I recommend you tape the paper to the background so it won’t shift while drawing.

Werk je op een los vel dan is het wellicht handig als je het papier op een onderlegger vastzet, b.v. met tape, zodat het tijdens het tekenen niet kan verschuiven.

Here are my results (click on the picture to enlarge)

Hier zijn mijn eerste resultaten (klik op de foto om te  vergroten)

 

Do not look at the results until you are completely finished.
Funny huh? But look how amazingly accurate some areas were drawn! But look how some areas are drawn with amazing accuracy. Sure, the larger areas might be out of proportion to each other (for example, the index finger on my lower drawing is far too thick) but notice that some parts are far better drawn than when you were looking at the paper! You will see: the more you practice, the better it gets.

Kijk pas naar het resultaat als je helemaal klaar bent.
Grappig hè? Maar kijk eens goed hoe sommige gebieden toch verbazend nauwkeurig zijn nagetekend terwijl de grotere verhoudigingen weer helemaal niet kloppen. (op de onderste tekening is bijvoorbeeld de wijsvinger veel te dik!) Je zult zien: hoe vaker je dit doet, hoe nauwkeuriger het wordt – vaak zelfs een stuk nauwkeuriger dan wanneer je tijdens het tekenen op je papier zou kijken!

You can of course also do this exercise using other objects. Still lifes, plants, furniture and even humans and animals. You can work some more on your ‘basic’ drawing’ afterwards (like colorizing)

Je kunt deze oefening natuurlijk ook met andere voorwerpen doen. Stillevens, planten, meubilair en zelfs mensen en dieren. Soms wordt, nadat de ‘blinde tekening’ op papier staat, er nog verder aan gewerkt (b.v. inkleuren)

Some examples:

Een aantal voorbeelden:

Made by Jo James

Gemaakt door Jo James

 

..

Made by Cobalus

Gemaakt door Cobalus

..

Made by Jules Hofman

Gemaakt door Jules Hofman

With your eyes closed / Met je ogen dicht

This is probably what you thought when you saw the words ‘blind drawing’. Drawing with your eyes closed is a proven method for many animators/painters to ‘loosen up’ before they start the real work. Even the famous artist Willem de Kooning (1904-1997) used this method…

Dit is waarschijnlijk waar je meteen aan moest denken toen je de term ‘blind tekenen’ las.
Tekenen met je ogen dicht is voor veel tekenaars/schilders een beproefde methode om even ‘los te komen’ voordat ze aan het ‘echte werk’ beginnen. De kunstenaar Willem de Kooning (1904 – 1997) maakte er ook gebruik van, kijk maar…

Gemaakt door Willem de Kooning

Made by Willem de Kooning

..

You can draw every topic that comes to mind, but figures – more precise ‘portraits’ – are most favorite amongst artists.

Je kunt elk onderwerp wat in je opkomt tekenen met je ogen dicht, maar personen – en dan voornamelijk portretten – zijn toch wel bij de meeste kunstenaars favoriet.

I too, ventured an attempt on this technique (with surprisingly fun result, though I say so myself!) – click on the photo to enlarge.

Ook ik waagde een poging (met verrassend leuk resultaat, al zeg ik het zelf!) – klik op de foto om te vergroten.

..

Another example, made by Jo Fraser

Nog een voorbeeld, gemaakt door Jo Fraser

..

Hermine Koster worked some more on her ‘blind drawing’ to give life to a charming character. Hermine’s basic drawing:

Hermine Koster werkte haar basistekening verder uit tot een schattig figuurtje. Hermine’s basis tekening:

Hermine’s detailed drawing:

Hermine’s uitgewerkte tekening:

..

And one final example which is worked through with color pencils.
Created by Anthony T. W. Myers

En nog een laatste voorbeeld waarop later met kleurpotloden is doorgewerkt.
Gemaakt door Anthony T. W. Myers

..

… and now it is our turn soooo…
close your eyes (or focus on your subject only) and concentrate… Have fun!

… en dan is het nu de beurt aan jullie dussss… allemaal de oogjes dicht (of op je voorwerp richten) en concentreren. Veel plezier!

 

14 Responses to “Quirky Dutch Summer #9”